Biến JAVA_HOME trong Ubuntu

How to find my current JAVA_HOME in ubuntu?

Kiểm tra biến Java bằng lệnh

echo $JAVA_HOME

This is an image

Tiếp theo dùng lệnh để xác định vị trí đặt đúng biến sudo update-alternatives –config java

Nó sẽ hiện ra tương tự như sau

There is only one alternative in link group java (providing /usr/bin/java): /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java Nothing to configure.

Ta tìm được đường dẫn đúng là

/usr/lib/jvm/java-8-oracle

Dùng lệnh

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle

để cấu hình biến JAVA_HOME