Cài đặt media server gia đình

Bài viết sẽ còn được cập nhật …

Tôi ấp ủ ý định xây dựng một trung tâm giải trí đa phương tiện sử dụng trong gia đình sử dụng chip ARM từ khá lâu. Tối ưu nó là ưu tiên hàng đầu nên tôi bắt đầu với chip ARM, lưu trữ dữ liệu google cloud … Ở bài viết này tôi sẽ chia sẻ các thiết lập được tôi sử dụng để vận hành server đấy một cách trơn tru nhất theo yêu cầu của tôi.

Yêu cầu đối với server

 • Tiết kiệm điện năng vì chạy 2424
 • Có thể truy cập online bên ngoài mạng LAN
 • Dễ cài đặt, cấu hình

Hệ điều hành

Di chuyển dữ liệu từ ổ local sang ổ gcrypt (thư mục media mã hóa trên google drive)
rclone move /data/local/ gupload: -P --checkers 3 --log-file /logs/rclone/upload.log -v --tpslimit 3 --transfers 3 --drive-chunk-size 32M --delete-empty-src-dirs
[email protected]:~# rclone move /data/local/ gcrypt: -P --checkers 3 --log-file /logs/rclone/upload.log -v --tpslimit 3 --transfers 3 --drive-chunk-size 32M --delete-empty-src-dirs
Transferred:    1.137G / 2.369 GBytes, 48%, 2.598 MBytes/s, ETA 8m5s
Errors:         0
Checks:        16 / 16, 100%
Transferred:      16 / 34, 47%
Elapsed time:   7m27.9s
Transferring:
 * 4 Support, Resistance,…)/Video 24A Wedges.mp4: 15% /69.809M, 1.011M/s, 58s
 * 4 Support, Resistance,…)/Video 24B Wedges.mp4: 6% /83.041M, 1.360M/s, 57s
 * 4 Support, Resistance,…eo 23B Final Flags.mp4: 86% /69.131M, 1.072M/s, 8s

rclone size gupload:video/2.zip rclone copy gupload:video/2.zip /data/local –transfers=12