Cài đặt Plex media server trong một docker container

Bài viết sẽ còn được cập nhật …

docker create \
  --name=plex \
  --net=host \
  -e PUID=0 \
  -e PGID=0 \
  -e VERSION=docker \
  -v ~/.plex/config:/config \
  -v ~/media:/data \
  -v ~/.plex/transcode:/transcode \
  --restart unless-stopped \
  linuxserver/plex:arm64v8-latest

Xong chạy lệnh docker start plex sẽ hiện ra plex media và chạy

Vào địa chỉ IP của máy cài để bắt đầu cài đặt lần đầu cho Plex Server