Computer

Bàn phím ảo trong Windows on-screen keyboard

Bàn phím ảo trong Windows “On-Screen Keyboard” là một trong những tính năng hữu dụng khi bạn muốn gõ password mà không chắc là máy tính của mình có dính Keylogger hay không, hoặc những password quan trọng mà bạn không muốn gõ bằng phím thông thường vì sợ ghi lại pass.** ** * Gọi nhanh bàn phím ảo bằng command: **OSK **trong hộp hoại RUN (nhấn phín Windows + R để gọi hộp thoại)

Chỉnh sửa nhanh file word có sẵn

Đã bao giờ bạn phải chỉnh sửa một file Word có sẵn mà nó không chịu theo ý mình? Những chỉnh sửa nhỏ nhỏ và cơ bản dưới đây sẽ giúp bạn cách thức chỉnh sửa một file Word có sẵn theo ý của bạn. Để làm chủ Word và xử lý văn bản nhanh bạn cần có những kiến thức cơ bản về Word. Những kiến thức đó không đề cập ở đây và sẽ được viết trong một bài viết khác.

Biến JAVA_HOME trong Ubuntu

How to find my current JAVA_HOME in ubuntu? Kiểm tra biến Java bằng lệnh echo $JAVA_HOME Tiếp theo dùng lệnh để xác định vị trí đặt đúng biến sudo update-alternatives –config java Nó sẽ hiện ra tương tự như sau There is only one alternative in link group java (providing /usr/bin/java): /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java Nothing to configure. Ta tìm được đường dẫn đúng là /usr/lib/jvm/java-8-oracle Dùng lệnh export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle để cấu hình biến JAVA_HOME

Linux căn bản - Bài 11: Ống (piping) và điều hướng

Giới thiệu Nó là cái gì? Điều hướng đến một file Normally, we will get our output on the screen, which is convenient most of the time, but sometimes we may wish to save it into a file to keep as a record, feed into another system, or send to someone else. The greater than operator ( > ) indicates to the command line that we wish the programs output (or whatever it sends to STDOUT) to be saved in a file instead of printed to the screen.

Linux căn bản - Bài 13: Scripting - kịch bản

Giới thiệu Nó là cái gì? Mọi thứ bạn có thể chạy bằng dòng lệnh bạn cũng có thể đặt nó trong file script và chúng sẽ hoạt động giống như nhau. Ngược lại, mọi thứ bạn có thể để trong script, bạn cũng có thẻ chạy trên dòng lệnh và chúng lại thưc thi giống như nhau Quan trọng Shebang Unix(#!) Nếu chúng ta không biết trình thông dịch nằm ở đâu chúng ta có thể sử dụng lệnh which