Fail2ban

Cách dùng fail2ban để tăng cường bảo mật cho server Linux

Bài viết sẽ còn cập nhật…. Cài đặt Cài đặt Fail2Ban trên Debian/Ubuntu # apt-get update && apt-get upgrade -y # apt-get install fail2ban Cài đặt Fail2Ban trên Debian/Ubuntu CentOS/RHEL 7 # yum update # yum install epel-release # yum install fail2ban Tùy chọn, nếu bạn muốn kích hoạt hỗ trợ mail (để thông báo email), bạn có thể cài đặt sendmail. # apt-get install sendmail-bin sendmail [trên Debian/Ubuntu] # yum install sendmail [trên CentOS/RHEL] Cấu hình Mặc định, fail2ban sử dụng file .