Linux

Linux căn bản - Bài 11: Ống (piping) và điều hướng

Giới thiệu Nó là cái gì? Điều hướng đến một file Normally, we will get our output on the screen, which is convenient most of the time, but sometimes we may wish to save it into a file to keep as a record, feed into another system, or send to someone else. The greater than operator ( > ) indicates to the command line that we wish the programs output (or whatever it sends to STDOUT) to be saved in a file instead of printed to the screen.

Linux căn bản - Bài 13: Scripting - kịch bản

Giới thiệu Nó là cái gì? Mọi thứ bạn có thể chạy bằng dòng lệnh bạn cũng có thể đặt nó trong file script và chúng sẽ hoạt động giống như nhau. Ngược lại, mọi thứ bạn có thể để trong script, bạn cũng có thẻ chạy trên dòng lệnh và chúng lại thưc thi giống như nhau Quan trọng Shebang Unix(#!) Nếu chúng ta không biết trình thông dịch nằm ở đâu chúng ta có thể sử dụng lệnh which

Linux căn bản - Tổng hợp

Tôi không phải là chuyên gia unix, cũng không học chuyên ngành CNTT. Tôi tìm đến với Linux bởi vì … lỡ mua một cái VPS linux và phải tự quản lý nó. Trong lúc tự tìm hiểu Linux để quản lý VPS, tôi thấy thật khó tiếp cận nếu mình không hiểu căn bản về Linux. Do đó tôi quyết định tìm kiếm những bài học Linux căn bản nhất.