Ubuntu

Cắt nối file trong Ubuntu

Làm thế nào để đưa một file có dung lượng lớn tầm vài GB lên host một cách nhanh chóng? Mình phải dùng phần mềm **HJSplit **để cắt nhỏ file trong Windows. Vấn đề là VPS Ubuntu của mình không có GUI để cài HJSplit for Linux. Do đó mình bắt buộc phải dùng dòng lệnh. Trước tiên phải cài lxsplit trên ubuntu bằng dòng lệnh sau: #sudo apt-get install lxsplitSau đó chúng ta có thể dùng lệnh **lxsplit để cắt và nối file.

Biến JAVA_HOME trong Ubuntu

How to find my current JAVA_HOME in ubuntu? Kiểm tra biến Java bằng lệnh echo $JAVA_HOME Tiếp theo dùng lệnh để xác định vị trí đặt đúng biến sudo update-alternatives –config java Nó sẽ hiện ra tương tự như sau There is only one alternative in link group java (providing /usr/bin/java): /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java Nothing to configure. Ta tìm được đường dẫn đúng là /usr/lib/jvm/java-8-oracle Dùng lệnh export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle để cấu hình biến JAVA_HOME